Івахненков Сергій Володимирович / Sergiy Ivakhnenkov

ПУБЛІКАЦІЇ  / PUBLICATIONS

 

Підручники, навчальні посібники / Books and Book Chapters

Монографії / Monographs

Наукові статті / Research Papers

Наукові конференції / Conferences

 

¨    Наукові статті / Research Papers

1. Ivakhnenkov, S. (2023). Artificial intelligence application in auditing. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 6(1), 5965.

2. Івахненков С.В. Аналіз взаємозв'язку між дефіцитом рахунку поточних операцій та дефіцитом державного бюджету в Україні / С.В. Івахненков, Ю.Ю. Борсук // Науковий збірник Українського Вільного Університету. ­– Мюнхен, 2022. – Т.24.

3. Івахненков С.В. Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті у контексті підготовки докторів філософії (PhD) / С.В. Івахненков // Вища школа №34(213)/2022. – С.54­68.

4. Івахненков С.В. Підходи до дослідження рентабельності підприємств в умовах воєнної економіки / С.В. Івахненков // Наукові записки НаУКМА.2022.Т.7, вип.1.  С.4853.

5. Ivakhnenkov, S. (2021). Auditing in the IT Environment: discussion on methodology. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 6(1), 5965.

6. Глущенко С.В., Івахненков С.В., Демків С.А. Банківське кредитування в Україні та його моделювання методами системної динаміки / С.В. Глущенко, С.В. Івахненков, С.А. Демків // Економіка і прогнозування. 2021. № 2. С.101127.

7. Ivakhnenkov, S; Hlushchenko, S, & Sverenko, K. (2020). Macroeconomic factors that influence the bank loans rate in international and Ukrainian practice. Economics of Development, 19(4), 3547.

8. Івахненков С.В. Розроблення технологій безперервного контролю фінансово-облікової інформації / С.В. Івахненков // Наукові записки НаУКМА. – 2020. – Т.5, вип.1. – С.55–61. Повний текст

9. Івахненков С.В. Бухгалтерський облік в Україні до і після революції гідності: приклади кількісного аналізу / С.В. Івахненков,  С.В. Глущенко // Облік і фінанси. ‒ 2019. ‒ № 4 (86). ‒ С. 19‒28.

10. Івахненков С.В. Професійна сертифікація аудиторів  Шотландії: досвід для України / С.В. Івахненков // Наукові записки НаУКМА. – 2019. – Т.4, вип.1. – С.34–40. Повний текст

11. Івахненков С.В. Автоматизація бізнес-процесів та бухгалтерського обліку: "хмарна" революція? / С.В. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 5. – С. 26–35. Повний текст

12. Івахненков С.В., Основні положення соціально-економічного підходу до управління підприємствами/ С.В. Івахненков, А. Георгіаді // Наукові записки НаУКМА. – 2018. – Т.3, вип. 1.    С. 45–49. 

13. Ivakhnenkov, S. V. (2017). Corporate corruption and functions of independent and internal auditors. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 2(1), 45–51. (Назва українською: «Корпоративна корупція і функції незалежних і внутрішніх аудиторів».) Повний текст

14. Ivakhnenkov, S. V., Conbere, J., & Heorhiadi, A. (2016). Can SEAM work in Ukraine? In Decoding the SocioEconomic Approach to Management. Results of the Second SEAM Conference in the United States (pp.65-75). Charlotte, NC: Information Age Publishing. (Назва українською: «Чи може соціо-економічний підхід до менеджменту спрацювати в Україні»)

15. Івахненков С.В. Корпоративна корупція та функції аудиторів: світовий досвід / С.В. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 11–12. – С. 2–8. Повний текст

16. Івахненков С.В. Підходи вчених США до методології науки: план вивчення з метою реформування досліджень бізнесу в Україні / С.В. Івахненков, Дж. Конбер // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т.172. – С.31–36. Повний текст

17. Івахненков С.В. Аналітичні процедури в аудиті із застосуванням програмних інструментів / С.В. Івахненков, В.В. Івахненкова // Математика. Інформаційні технології. Освіта. Збірник статей Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – С.82–94.

18. Ivakhnenkov, S. V., & Droniuk S. A. (2014). International Financial Reporting Standards vs. Ukrainian national accounting standards: The comparison of financial ratios case study. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 159, 27–31. (Назва українською: «Міжнародні стандарти фінансової звітності та національні стандарти (положення) бухгалтерського обліку України: порівняння фінансових коефіцієнтів».) Повний текст

19. Ivakhnenkov, S. V., & Heorhiadi, A. (2013). Ukrainian businesses’ characteristics and the use of information technology: Introduction to exploratory studies. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 146. 39–44. (Назва українською: «Характеристики українських підприємств та використання інформаційних технологій: вступ до досліджень») Повний текст

20. Ivakhnenkov, S. V., & Misyura, O. O. (2012). Problems of the audit materiality assessment in Ukraine: Practical guides’ case study. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 133. 71–76. (Назва українською: «Проблеми оцінки аудиторської суттєвості в Україні: аналіз практичних керівництв».) Повний текст

21. Івахненков С.В. Розробка та використання аудиторського програмного забезпечення в Україні / С.В. Івахненков // Культура народів Причорномор'я. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2012. – № 234. – С.38–43.

22. Івахненков С.В. Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] / С.В. Івахненков // Електронне фахове видання «Ефективна економіка», 2012. – Режим доступу: http://economy.nayka.com.ua/ index.php?operation=1&iid=1265.

23. Глущенко С.В., Івахненков С.В. Методи прогнозування банкрутства в системі аналізу фінансово-економічних показників суб’єктів господарювання України / С.В. Глущенко, С.В. Івахненков // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012. – № 2 (35). – С.24–33.

24. Івахненков С.В. Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства / С.В. Івахненков, О.М. Кравченко // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9(33). – Ч.1. – Луцьк, 2012. – 472 c. – C.446–454.

25. Івахненков С.В. Проблеми запровадження інформаційних технологій подання фінансової та податкової звітності в Україні // Економічний аналіз: зб.наук.праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – Вип.10.–Частина 3. – 412 с. – С.164–169.

26. Івахненков С.В. Кібернетичний підхід до теоретичних аспектів контролю / С.В. Івахненков // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький: ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», 2012. – Вип.2 (12). – 326 с. – С.9–17.

27. Івахненков С.В. Інформатизація процесів управління та господарський контроль: проблеми термінології / С.В. Івахненков // Інноваційна економіка. – Тернопіль: Тернопільський інститут агропромислового виробництва, 2012. – Вип. 3(19).– 348 с. – С. 3–10.

28. Івахненков С.В. Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті: англомовний світ / С.В. Івахненков, А. Георгіаді // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 48–53. Повний текст

29. Виговська Н.Г., Івахненков С.В. Порядок перевірки та доведення контрольних версій: гносеологічні аспекти / Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький. – 2012. – Випуск 18/3. – 454 с. – С. 47–52.

30. Івахненков С.В. Теоретичні аспекти організації аудиту та внутрішньогосподарського контролю / С.В. Івахненков // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 8(29). – Ч.2. – Луцьк, 2011. – 428 с. – С.401–415.

31. Івахненков С.В. Теоретичні аспекти моделювання в аналізі та господарському контролі / С.В. Івахненков // Економічний аналіз: зб.наук.праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – Вип. 9.–Частина 1. – 426 с. – С.10–14.

32. Івахненков С.В. Формування концепції контрольних процедур в сучасному аудиті / С.В. Івахненков // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – 2010. – № 1 (26). – С.32–37.

33. Івахненков С.В. Створення систем внутрішньогосподарського контролю в умовах застосування інформаційних технологій / С.В. Івахненков // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 264: В 9 т. – Т. IX. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 2346 с. – С. 2334–2345.

34. Івахненков С.В. Наукове обґрунтування впровадження інформаційних технологій в аудиті та внутрішньогосподарському контролі / С.В. Івахненков // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25) – Ч.1. – Луцьк, 2010. – 556 с. – С. 547–555.

35. Івахненков С.В. Організація аудиту в умовах застосування інформаційних технологій та аудиторський ризик / С.В. Івахненков // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 265: В 9 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 324 с. – С. 1458–1472.

36. Івахненков С.В. Методологія аудиту та внутрішньогосподарського контролю в умовах застосування інформаційних технологій / С.В. Івахненков // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т.107. – С.31–36.

37. Івахненков С.В. Контроль фінансової інформації: сучасні технології / С.В. Івахненков // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С.87–97. Повний текст

38. Івахненков С.В. Проблеми застосування вибіркового методу в аудиті фінансової звітності  / С.В. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 3. – С. 40–44. Повний текст

39. Івахненков С.В. Проблеми використання закону Бенфорда для виявлення шахрайства при аудиті фінансової звітності / С.В. Івахненков // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2009. – Випуск 4. – С. 260–266.

40. Івахненков С.В. Концептуальні моделі внутрішнього контролю для побудови аудиторських експертних систем / С.В. Івахненков // Економіка, проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 256: В 10 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 292 с. – С. 383–391.

41. Івахненков С.В. Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: перший український досвід / С.В. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 10. – С. 38–44. Повний текст

42. Ivakhnenkov, S. V. (2009). The terminology related to control issues in business: definitions and applications. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 94. 52–58. (Назва українською: «Термінологія, пов'язана з проблемами контролю в бізнесі: визначення та застосування») Повний текст

43. Івахненков С.В. Поняття комп’ютерного контролю та аудиту / С.В. Івахненков // Менеджмент: Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип.11. – 225 с. – С. 24–38.

44. Івахненков С.В. Електронні технології звітування як передумова аналізу та контролю фінансової звітності / С.В. Івахненков // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 4. – С. 67–76.

45. Івахненков С.В. Нормативне забезпечення автоматизації корпоративного фінансового контролю: світовий досвід / С.В. Івахненков // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 95–105. Повний текст

46. Івахненков С.В. Проведення аналітичних процедур аудиту із застосуванням програмних інструментів / С.В. Івахненков // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2008. – Випуск 1(10). Частина 1. – С. 394–407. 

47. Ivakhnenkov, S. V., & Thibodeau, J. (2008). Implementing the regulations and information technology considerations of the Sarbanes-Oxley act in Ukraine. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 81, 41–44. (Назва українською: «Впровадження загальних нормативів а також положень щодо інформаційних технологій Закону Сарбейнса-Окслі в Україні»)

48. Івахненков С.В. Підвищення ефективності аудиту і контролю із застосуванням аналітичних процедур // Вестник СевГТУ. Экономика и финансы. – 2007. – Т.81. – С. 18–23.

49. Івахненков С.В. Методологія фінансово-господарського контролю // Наукові записки НаУКМА. – 2007. – Т.68. – С.30–34.

50. Івахненков С.В. Впровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 2. – С. 56–62. Повний текст

51. Івахненков С.В. Сфери застосування контролінгу, господарського і фінансового контролю // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”, 2006. – №2. – С.17–22.

52. Івахненков С.В. Контроль чи аудит? Проблеми термінології на сучасному етапі // Наукові записки НаУКМА. – 2006. – Т.56. – С.50–54.

53. Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 7. – С. 55–65. Повний текст

54. Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 4. – С. 52–58. Повний текст

55. Івахненков С.В. Використання аналітичних процедур для підвищення ефективності аудиту / С.В. Івахненков, Т.В. Іськович // Наукові записки НаУКМА. Магістеріум. Економічні студії. – 2005. – Т. 18. – С. 35–40. 

56. Іськович Т.В. Проведення аналітичних процедур в умовах використання комп’ютерної техніки / Т.В. Іськович, С.В. Івахненков // Наукові записки НаУКМА. Магістеріум. Економічні студії. – 2005. – Т. 18. – с. 87–98.  

57. Івахненков С.В. Аудит фінансової звітності підприємств, які застосовують комп’ютерні облікові системи // Наукові записки НаУКМА. – 2003. – Т. 21. – С. 42-49. 

58. Івахненков С.В. Особливості методики аудиту при застосуванні комп’ютерних інформаційних технологій // Вісник ЖІТІ. – 2002. – № 20. – С. 103-117.

59. Івахненков С.В. Микола Олександрович Блатов // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 14. – С. 22‒23.

60. Івахненков С.В. Проблеми моделювання в бухгалтерському обліку // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2–3. – С. 48-51. 

61. Івахненков С.В. Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки // Вісник ЖІТІ. – 1999. – № 9. – С. 98-106.

62. Івахненков С.В. Побудова структури облікового апарату в умовах застосування комп’ютерної техніки // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 8. – С. 140–149.

63. Івахненков С.В. Організація системи бухгалтерського обліку // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 7. – С. 51–57.

64. Івахненков С.В. Форма бухгалтерського обліку в умовах застосування обчислювальної техніки // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 7. – С. 105–114.

65. Івахненков С.В. Бухгалтерські програми і порядок їх вибору // Вісник ЖІТІ. – 1997. – № 6. – С. 99‒103.

66. Ивахненкова В.В., Ивахненков С.В. Одномерные нелинейные эволюционные задачи диффузии с реакцией в проблемах экологии Черного моря // Праці Житомирського філіалу КПІ, вип.2. – Житомир: Обл.друк.,1994. – С 12–17.

67. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Урок 53. Комп’ютер в бухгалтерії // Вільне слово. – 1994. – № 10. – С. 3.

68. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Урок 39. Податки: суть і значення // Вільне слово. – 1993. – № 45. – С. 3.

 

¨    Підручники, навчальні посібники / Books

69. Глущенко С.В. Антикризове управління на підприємстві: фінансово-організаційні аспекти. Конспект лекцій : навч. посіб. / С. В. Глущенко, С. В. Івахненков. ‒ Київ: НаУКМА, 2020. ‒ 92 с. Повний текст

70. Ivakhnenkov, S. V. (2010). Information technologies in accounting and auditing: A Post-Soviet approach. Saarbrücken, Germany: VDM Verlag Dr. Müller GmbH & Co. (Назва українською: «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку та аудиті: пострадянський підхід»)

71. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб., 4-тє вид., випр. і доп. // С.В. Івахненков. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

72. Ivakhnenkov, S. V. (2006). Information technologies in accounting and auditing: Text-book. Zhytomyr, Ukraine: ZSTU. (Назва українською: «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку та аудиті»)

73. Івахненков С.В., Крисанова Т.В. Юдін О.Ю. Памак: Бухгалтерський і податковий облік. Основи роботи з програмою. – К.: Памак, 2006. – 86 с. 

74. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб., 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

75. Бычкова С.М., Ивахненков С.В. Информационные технологии в бухгалтерском учете и ау­дите: учеб. пособие / под ред. С. М. Бычковой. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 216 с. (Назва українською: «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку та аудиті»)

76. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб., 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2004. – 348 с.

77. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

78. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с. 

79. Івахненков С.В. Аналіз фінансових звітів. Лекція 10 // Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с. – С. 328–360.

80. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н. Г., Івахненков С. В., Малюга Н. М., Чижевська Л. В. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. (в складі авторського колективу)

81. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н. Г., Івахненков С. В., Малюга Н. М., Чижевська Л. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів в.н.з. спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с. (в складі авторського колективу)

82. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Івахненков С. В., Левицька С. О., Малюга Н. М. Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тести. Навчальний посібник для студентів в.н.з. спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., допов. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с. (в складі авторського колективу)

83. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Івахненков С. В., Малюга Н. М., Чижевська Л. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. Навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Л.В. Чижевської; 3-є вид., допов. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 512 с. (в складі авторського колективу)

84. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Івахненков С. В., Малюга Н. М., Озеран В.О. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Збірник задач і вправ. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 448 с. (в складі авторського колективу)

85. Івахненков С.В. Комп’ютеризація обліку торговельних підприємств // Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

86. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с. (в складі авторського колективу)

87. Бухгалтерський облік в Україні. Практичний посібник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 264 с. (в складі авторського колективу)

88. Ivakhnenkov, S. V. & Kulikov, S. A. (2000). Fundamentals of accounting: Student’s manual. Zhytomyr, Ukraine: ZIET. (Назва українською: «Основи бухгалтерського обліку»)

89. Івахненков С.В., Консевич Л.М., Сердюк А.І. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Практикум за програмою “1С:Бухгалтерия 7.5”. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит” та 7.050201 “Менеджмент організацій”. – Житомир: ЖІТІ, 2000.– 84 с.

90. Івахненков С.В. Форми бухгалтерського обліку // Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Ч.І. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928 с.

91. Івахненков С.В. Друзь О.Й. Податковий облік. Частина І. Облік валових доходів і валових витрат. Завдання для виконання бухгалтерських вправ для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ. – 1998. – 32 с.

92. Івахненков С.В. Друзь О.Й. Податковий облік. Частина ІІ. Облік нарахування і сплати податку на додану вартість (ПДВ). Завдання для виконання бухгалтерських вправ для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ. – 1998. – 28 с.

93. Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Організація бухгалтерського обліку. Завдання для виконання бухгалтерських вправ за допомогою програми “1С:Бухгалтерия–Проф. 2.0” для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ. – 1998. – 20 с.

94. Івахненков С.В. Майорова О.П. Інформаційні системи обліку. Податковий облік. Завдання для виконання бухгалтерських вправ за допомогою програми “1С:Бухгалтерия–Проф. 2.0” для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ. – 1998. – 36 с.

95. Івахненков С.В. Облік товарообмінних (бартерних) операцій // Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В. Податковий облік в Україні. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 928 с.

96. Івахненков С.В. Оподаткування операцій з цінними паперами // Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В. Податковий облік в Україні. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 928 с.

97. Івахненков С.В. Організація бухгалтерського обліку. Документування господарських операцій. Завдання для виконання бухгалтерських вправ для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". – Житомир, ЖІТІ. – 1998. – 48 с.

98. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Завдання для виконання бухгалтерських вправ (на основі програм “Финансы без проблем”, “Excel”) для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ. – 1997. – 20 с.

99. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". – Житомир: ЖІТІ, 1997. – 304 с.

100. Івахненков С.В. Особливості торговельного обліку // Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку Ч. 2. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 1996. – 528 с.

 

¨    Монографії / Monographs

101. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції. Наукове видання / С.В. Івахненков. – Житомир: ПП «Рута», 2010. – 432 с.

102. Івахненков С.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології. Наукове видання / С.В. Івахненков, О.В. Мелих  – К.: Знання, 2009. – 319 с.

103. Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології. Наукове видання. – К.: Знання, 2005. – 286 с. 

104. Юдін О.Ю. Івахненков С.В., Пазинич В.О., Рожнятовський С.В. Основи автоматизації бухгалтерського обліку та звітування на залізницях України / За ред. доц. С.В. Івахненкова. – К.: КВІЦ, 2005. – 252 с.

105. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи. Наукове видання. – Житомир: АСА, 2001. – 416 с.

 

¨    Наукові конференції / Conferences

106. Івахненков С.В. Аналітичні процедури в аудиті / С.В. Івахненков, В.В. Івахненкова // Матеріали IV Міжнародної науково-практ. конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». Збірник статей Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – C.32–33.

107. Ivakhnenkov, S. V., & Thibodeau, J. (2014). Norms of Sarbanes-Oxley act in the USA auditing practice and international auditing practice. In Proceedings of United States of America in the Modern World: International Scientific Conference (pp.19–22). (Назва українською: «Норми Закона Сарбейнса-Окслі в аудиторській практиці США та міжнародній аудиторській практиці».) Повний текст

108. Івахненков С.В. Розробка аудиторського програмного забезпечення в Україні / Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління: Міжнар.наук.–практ. конф., 2012 р., 1-3 черв., м.Судак. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – 314 с. – С.225 – С.227.

109. Рожнятовський С.В., Івахненков С.В., Івахненкова О.П. Засоби і методики автоматизованого формування, контролю та аналізу звітності виробничо-технічних підрозділів Укрзалізниці / Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління: Міжнар.наук.–практ. конф., 2012 р., 1-3 черв., м.Судак. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – 314 с. – С.255 – С.256.

110. Івахненков С.В., Кравченко О.М. Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства. Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (25 травня 2012 р.). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. – 320 с. – С.83–84.

111. Івахненков С.В. Івахненкова В.В. Aналітичні процедури в процесі аудиторської перевірки / Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012р., / Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – 253 с.

112. Івахненков С.В., Івахненкова В.В. Закон Бенфорда в аудиті / Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 11-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 29 квітня – 09 травня 2011р., / Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2011. – 353 с. – С.139–140.

113. Івахненков С.В. Автоматизація як спосіб подолання недоліків вибіркового методу в аудиті / С.В. Івахненков // Аудит в Україні: ідентифікація та парадигма розвитку. Збірник наукових праць. / Держ. ком. статистики України. Національна акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство", 2010. – 66 c. – С.18–20.

114. Івахненков С.В. Теоретичні проблеми визначення аудиту та внутрішньогосподарського контролю / С.В. Івахненков // Проблеми і шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності: Зб. наук. праць ІІ Міжнарод.наук.-практ.конф., 18–19 березня 2010 р. м. Жовті Води: В 4 т. – Т.4. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010. – 136 с. – C. 22–24.

115. Івахненков С.В. Підходи до формування теорії аудиту: порівняння базових наукових положень / С.В. Івахненков // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики», 14 травня 2010 р. – Київ: КНЕУ, 2010. – 570 с. – С. 189–192.

116. Івахненков С.В. Наукове обґрунтування впровадження інформаційних технологій в аудиті та внутрішньогосподарському контролі / С.В. Івахненков // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали Міжнар наук.-практ. конф. (29–30 червня 2010 р). / відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2010. – 260 с. – С. 120–121.

117. Івахненков С.В. Постійний аудит як перспективна інформаційна технологія. Тези доповідей / С.В. Івахненков // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Майбутнє – Аудит». 15 грудня 2010 р. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2010. – 442 с. – С. 86–88.

118. Івахненков С.В. Використання технологічної платформи «1С» для розробки аудиторських програмних продуктів. Тези доповідей / С.В. Івахненков // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Україна наукова» (м.Київ, 20–22 грудня 2010 р.). – К: ТОВ «ТК Меганом», 2010. – 72 с. – С. 15–17.

119. Івахненков С.В. Проблеми застосування статистичних методів в аудиті та внутрішньогосподарському контролі в умовах інформаційних технологій. Тези доповідей / С.В. Івахненков // Труди VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів Оптимум–2010» 1–3 грудня 2010 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 547 с. – С. 145–147.

120. Івахненков С.В. Інформаційні технології в контролінзі / С.В. Івахненков, О.В. Мелих // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів. Збірник матеріалів конференції 4–5 грудня 2009 р. / Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 140 с. – С.30–31.

121. Івахненков С.В. Застосування аудиторського програмного забезпечення для аналізу облікових даних / С.В. Івахненков // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Майбутнє – Аудит». 4 грудня 2009 р. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – 400 с. – С. 108–109.

122. Івахненков С.В. Аналіз аудитором засобів контролю в комп’ютерних інформаційних системах / С.В. Івахненков // Проблеми теорії і практики обліку, аналізу, аудиту та шляхи їх вирішення: Матеріали всеукраїнської наук.-метод. конф. 3–5 травня 2006 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. – 256 с. – С.209–212.

123. Івахненков С.В. Засоби і методики автоматизованого формування, контролю та аналізу звітності виробничо-технічних підрозділів Укрзалізниці / С.В. Івахненков, С.В. Рожнятовський // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: Материалы Международной научно-практической конференции. – К.: КУЭТТ, 2006. – 372с. – С.151–153.

124.  Івахненков С.В. Автоматизація аудиту в Україні та світі: підходи і програмне забезпечення / С.В. Івахненков // Інформаційні технології в обліку та аудиті. Аудит інформаційних технологій: Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 листопада 2006 р. – Харків: ВД “Фактор”, 2006. – 213 с. – С.17–29.

125. Івахненков С.В. Облік та контроль використання обчислювальних ресурсів на підприємствах / С.В. Івахненков // Аудит як важливий інструмент ринкової економіки. Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 180 с. – С. 90–93.

126. Івахненков С.В. Інформаційна база наукових досліджень кафедри обліку і аудиту ЖІТІ / С.В. Івахненков // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник текстів доповідей на міжнародній науковій конференції. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 252 с. – С. 162–173.

127. Івахненков С.В. Політичні погляди М.Костомарова // Тези доповідей Другої Всеукраїнської студентської науково-методичної конференції з проблем історії України. – Київ: КПІ, 1994. – С. 18–19.

128. Ивахненков С.В. Маркетинг и маркетинговая деятельность // Тезисы докладов третьей совместной студенческо-курсантской научной конференции. – Житомир: ЖВУРЭ ПВО, 1993. – С. 23.